Tommy Bhetty's


Tommy Bhetty's
Key: G
Time: 3/4
(A) |:G |G/F# |Em |C |

|G | |D
|D7 |
(B) |G   
|G/F# |Em   |C  
|

|G |D |G  
|     
|

(A) |:D | |C | |

|G |Em |D
|D7 |
(B) |G    
|G/F# |Em |C 
|

|G |D |G   
|     
:|